KEIN HING

Xây dựng và hoàn thiện nhà máy Kein Hing tại VSIP Hải Phòng, Việt Nam