KING PLASTIC

Nhà máy King Plastic VSIP Hải Phòng, Quận Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.

Categories: ,