Cầu, đường là những cơ sở hạ tầng cơ bản cho sự phát triển thịnh vượng và đời sống của một quốc gia được phát triển thông qua việc xây dựng hệ thống đường xá. Từ khi thành lập, MAIC đã tham gia nhiều dự án công và tư xây dựng cơ sở hạ tầng cầu, đường nhằm tạo ra sự phát triển cân bằng và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.